แหล่งที่เที่ยว เมียนมาร์ ย่างกุ้ง

พม่า (อังกฤษ: Burma หรือ  สถานที่ท่องเที่ยวพม่า 10 อันดับ Myanmar) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เที่ยวพม่า 2565 The Republic of the Union of Myanmar (ในภาษาอังกฤษคือ Republic of the Union of Myanmar) เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคาบสมุทรอินโดจีน มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศจีนทางทิศเหนือ

ทางทิศตะวันตกติดต่อกับอินเดีย ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน 2565 และบังคลาเทศ ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศลาวและประเทศไทย และทางทิศใต้ติด กับทะเลอันดามัน ยกเว้นชายฝั่งตะวันตกที่สามารถขยายไปถึงมหาสมุทรอินเดียได้ เที่ยวพม่าใต้ เดิมทีชาวตะวันตกเรียกประเทศนี้ว่า พม่า จนกระทั่งปี พ.ศ. 2532 เมื่อเมียนมาร์เปลี่ยนชื่อเป็นเมียนมาร์

10สถานที่ท่องเที่ยวเมียนมาร์ น่าไป

เพราะไม่ยอมรับระบอบทหารที่เปลี่ยนชื่อ ทุกวันนี้ สถานที่ท่องเที่ยวพม่า 10 อันดับ ผู้คนจำนวนมาก เที่ยวพม่า 2565 ใช้คำว่าเมียนมาร์ ซึ่งมาจากชื่อพม่าของประเทศ Myanma Naingngandaw โดยไม่คำนึงถึงความคิดเห็นที่มีต่อรัฐบาลทหาร

คำว่า การท่องเที่ยวในพม่า Myanmar เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่า Myanmar แต่จริงๆ แล้วชาวพม่าเรียกประ เที่ยวพม่าใต้ เทศของตนว่า Mya Ma หรือ Myanmar ส่วนในประเทศไทยจะเขียนว่า Myanmar 

แหล่งท่องเที่ยว เมียนมาร์ มีอะไรบ้าง

ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์พม่านั้นยาวนานและ สถานที่ท่องเที่ยวพม่า 10 อันดับ ซับซ้อน เผ่าพันธุ์มนุษย์ เที่ยวพม่า 2565 จำนวนมากอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ สายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักคือ Ma ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ 13

ชาวพม่า การท่องเที่ยวในพม่า ได้ย้ายมาจากพรมแดนระหว่างจีนกับทิเบต จนถึงที่ราบลุ่ม เที่ยวพม่าใต้  แม่น้ำอิระวดี และกลายเป็นชนเผ่าส่วนใหญ่ที่ปกครองประเทศในเวลาต่อมา ความซับซ้อนของประวัติศาสตร์พม่า

ที่เที่ยวเมียนมาร์ ธรรมชาติ โลเคชั่นน่าสนใจ

ไม่ได้เกิดจากผู้คนที่อาศัยอยู่ใน สถานที่ท่องเที่ยวพม่า 10 อันดับ ดินแดนพม่าเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน จีน อินเดีย บังคลาเทศ ลาว และไทย ภูมิศาสตร์ เที่ยวพม่า 2565 ที่ตั้งและพื้นที่ พม่ามีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทางตอนเหนือมีพรมแดนติดกับจีนและอินเดีย ทิศตะวันออก ติดกับประเทศลาวและประเทศไทยทิศใต้ติดกับทะเลอันดามัน ทิศตะวันตก ติดต่อกับอินเดีย บังกลาเทศ มหาสมุทรอินเดีย

และภูมิประเทศของอ่าวเบงกอล ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน 2565 ภาคเหนือ – เทือกเขาปัตไก เป็นพรมแดนระหว่างพม่ากับอินเดีย ภาคตะวันตก – เทือกเขาอารากันโยเป็นแนวยาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – เป็นที่ราบสูง เที่ยวพม่าใต้  ชัน ภาคใต้เป็นพรมแดนเทือกเขาตะนาวศรีกั้นระหว่างไทยกับพม่า ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีภูมิอากาศ มรสุมเขตร้อน หน้าเขาอารากันโยมาฝนตกหนักมาก

ที่เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง บรรยากาศดี

พื้นที่ภาคกลางตอนบนแห้งแล้งมาก สถานที่ท่องเที่ยวพม่า 10 อันดับ เพราะมีภูเขาบังลม ภาคกลางตอนล่าง รีวิวเที่ยวพม่า 2022 มีลักษณะเป็นที่ดินรูปสามเหลี่ยมบริเวณปากแม่น้ำใหญ่ซึ่งปลูกข้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศค่อนข้างเย็น สถานที่ท่องเที่ยวพม่า ย่างกุ้ง และค่อนข้างแห้ง ร้อนและชื้นเศรษฐกิจเกษตรกรรม เที่ยวพม่าใต้ เป็นอุตสาหกรรมหลัก พื้นที่เกษตรกรรมตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำอิระวดี แม่น้ำสะโตง

โปรแกรมเที่ยวพม่า 3 วัน งบเท่าไหร่

พื้นที่ภาคกลางตอนบนแห้งแล้งมาก สถานที่ท่องเที่ยวพม่า 10 อันดับ เพราะมีภูเขาบังลม ภาคกลางตอนล่าง รีวิวเที่ยวพม่า 2022 มีลักษณะเป็นที่ดินรูปสามเหลี่ยมบริเวณปากแม่น้ำใหญ่ซึ่งปลูกข้าว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศค่อนข้างเย็น และค่อนข้างแห้ง สถานที่ท่องเที่ยวพม่า ย่างกุ้ง ร้อนและชื้น เศรษฐกิจเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมหลัก พื้นที่เกษตร เที่ยวพม่าใต้  กรรมตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำอิระวดี แม่น้ำสะโตง และแม่น้ำทวาย

แหล่งท่องเที่ยว พม่า สถานที่แนะนำ

มะเร็ก ซึ่งปลูกข้าว ปอ อ้อย  สถานที่ท่องเที่ยวพม่า 10 อันดับ และพืชเมืองร้อนอื่นๆ น้ำมัน เที่ยวพม่า 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหมืองแร่ หิน สังกะสี และภาคตะวันออกเฉียงใต้ เหมืองแร่ดีบุก ภาคใต้ มะริดมีเพชรและหยกมาก ป่าไม้ ภาคเหนือมีป่าสัก พวกเขาถูกพาล่องไปตามแม่น้ำอิรวดีไปยังย่างกุ้ง อุตสาหกรรมพัฒนาขึ้นในพื้นที่ตอนล่าง เช่น ย่างกุ้ง มะริด และทวาย

เป็นอุตสาหกรรมการเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาร์ เป็นประเทศกำลังพัฒนา ประชากร ประชากรประมาณ 50.51 ล้านคน ความหนาแน่นเฉลี่ย 61 คน/ตร.กม. พม่ามีประชากรหลายเชื้อชาติ ดังนั้นปัญหาของชนกลุ่มน้อย เที่ยวพม่าใต้  ชาติพันธุ์ พม่า 63% ไทยใหญ่  สถานที่เที่ยวย่างกุ้ง 2565 16% แม่ 5% ยะไข่ 5% กะเหรี่ยง 3.5% คะฉิ่น 3% ไทย 3% ชิน 1%

แหล่งท่องเที่ยว เมียนมาร์ 2565 ที่น่าสนใจ

วัฒนธรรมพม่าได้รับอิทธิพล สถานที่ท่องเที่ยวพม่า 10 อันดับ จากจีน อินเดีย และไทยมาช้านาน เที่ยวพม่า 2565 ดังที่เห็นในภาษา ดนตรี และอาหาร ศิลปะพม่าได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนาเถรวาทตั้งแต่สมัยโบราณ ทุกวันนี้ วัฒนธรรมพม่าได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเห็นได้ชัดจากการแต่งกายในชนบทของประเทศ ทั้งหญิงและชายชาวพม่านิยมนุ่งโสร่งที่เรียกว่า ลองยี ส่วนการแต่งกายแบบดั้งเดิมเรียกว่า ลุนตยาอาชิค

ภาษา ทัวร์พม่า ส่วนตัว นอกจากภาษาทางการของพม่าแล้ว ยังมีภาษาหลักอีก 18 ภาษา[2] ที่ใช้พูดในพม่า ซึ่งแบ่งตามตระกูลภาษาดังนี้: ตระกูลภาษา ออสโตรเอเชียติก ได้แก่ มอญ ปะหล่อง ปะหล่อง ประรวก (สำเนียงกลางว้า) และว้า ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ได้แก่ ภาษาพม่า (ภาษาราชการ) กะเหรี่ยง อาระกัน (ยะไข่) จิงโป เที่ยวพม่าใต้ (กะฉิ่น) และอาข่าตระกูลภาษาไท-กะได ได้แก่ ไทใหญ่ (ฉาน) ไทลื้อ ไทเขิน ไทคำตี่ เป็นภาษาพูดที่แพร่หลายในรัฐฉานและรัฐคะฉิ่น มีลำโพงย่านตะนาวศรี

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

โซนเวลา

  • UTC +6:30
  • ประเทศพม่า เวลา ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที
ฤดูร้อน : เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ช่วงนี้อากาศจะร้อนมาก ประมาณ 30 – 35 องศาเซลเซียส ก็เหมือนๆ กับที่ไทยเลยค่ะ ถ้าใครไม่กลัวแดดก็ไปช่วงนี้เลย เพราะเค้ามีกิจกรรมทางน้ำเพียบ ทะเลก็สวยนะ
ฤดูฝน : เดือนมิถุนายน – กันยายน อากาศประมาณ 25 – 30 องศาเซลเซียส ถ้าจะไปเที่ยวช่วงฤดูฝน แนะนำให้ไปช่วงต้นหรือปลายฤดูค่ะ เพราะฝนจะตกไม่หนักมาก แล้วก็อย่าลืมพกร่วมไปด้วยนะคะ

ฤดูหนาว : เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ อากาศประมาณ 20 – 24 องศาเซลเซียส ขอบอกว่าฤดูหนาวจะเป็น